Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2012Powrót do góry
Powrót do strony poprzedniej.


Przypisy

1. Wiktor J. Mikusiński - Optymista z ZZFMO (pseud.) Wspomnienie na święto milicji, „Przegląd”, Pismo Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja, nr 10, wojenny, październik 1982.

2. Więcej o ruchu reformatorsko - związkowym funkcjonariuszy MO w: W.J. Mikusiński Po prostu zwolniono z pracy, „Tygodnik Solidarność” 1981, nr 34, Prekursorzy związkowców policyjnych, „Gazeta Policyjna” 1997, nr 23-25, Korzenie reformy w Dziesięć lat reformy policji, Kraków 2001, Milicjant w opozycji ”Karta” nr 35, „Solidarność” a ruch związkowy funkcjonariuszy MO w l981 r., „Więź” 2005, nr 12, Być milicjantem w PRL (codzienność widziana od środka), w: Życie codzienne w PRL (1956–1980), red. G. Miernik, S. Piątkowski, Radom 2006; Ruch reformatorsko-związkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r. w garnizonach na terenie dzisiejszego województwa śląskiego (Katowice, Bielsko - Biała, Częstochowa) Warszawa, czerwiec 2011, inne publikacje zob. www.sfmo.ovh.org. Dane liczbowe pochodzą z przeliczenia przez autora podpisów na listach z poparciem dla ZZFMO, uzupełnionych o dane z dokumentów informujących o zebranych podpisach, archiwa IPN, Archiwum Sejmu i zbiory autora.

3. Kaseta magnetofonowa z nagraniem, zbiory autora.

4, Wnioski złożone 10.06. 1981 r., 29.06. 1981 r. i 27.07.1981 r., archiwum Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, kopie i ulotki w zbiorach autora.

5. S. Kopka, b. funkcjonariusz SB, był pracownikiem ZG NSZZ Policjantów, który wydał tę publikację i odmówił opublikowania w swym organie prasowym mojej recenzji. Można się z nią zapoznać na stronie www.sfmo.ovh.org.

6. Telefonogram z 2.06.81. z tekstem komunikatu, rozesłany do jednostek MO woj. łódzkiego, zbiory autora, oraz IPN MSW II 107/848, IPN MSW II 9202.

7. Uchwała i relacje uczestników, w tym st. sierż. Tadeusza Pabińskiego, który zgłosił postulat utworzenia związku, w zbiorach autora, szyfrogramy komendanta wojewódzkiego do MSW, IPN MSW II 107/848.<

8. Rękopis Sierańskiego, bez tytułu, k.4, relacje 6 funkcjonariuszy Batalionu, zbiory autora, Notatka informacyjna z 27.05.1981 r. płk J. Laskowskiego, dowódcy Batalionu Patrolowego, IPN MSW II 107/848.

9. Rękopis I. Sierańskiego z datą 12 marca 2006 r., autor otrzymał go od S. Piekuta.

10. Notatka informacyjna, op.cit.

11. Oświadczenie TOKZ NSZZ FMO złożone wobec przedstawicieli MSW w dniu dzisiejszym, z adnotacją dyr. Biura Kadr MSW, IPN MSW II 107/848.

12. Komunikat nr 5 TKZ NSZZFMO z 29.05.1981 r. z podpisem Sierańskiego, protokół z posiedzeń Komitetu od 27.05 do 31.05.1981r., protokólant Andrzej Siennicki, s.3 z opisem przyjęcia W. Mikusińskiego do Prezydium TKZ (jednogłośnie) i złożenia przez niego zapewnienia o zachowaniu w tajemnicy działań Komitetu, Wspomnienia 1983-85 Sierańskiego rękopis s.11 i maszynopis s. 13, zbiory autora.

13. Relacja T. Pabińskiego, zbiory autora.

14. Oświadczenie TOKZ NSZZ FMO złożone wobec przedstawicieli MSW w dniu dzisiejszym, maszynopis, zbiory autora oraz egzemplarz z adnotacją dyr. Biura Kadr MSW, IPN MSW II 107/848.

15. Protokół z rozmów w sprawie ruchu związkowego funkcj. MO, Warszawa 31.05.81., rękopis, zbiory autora.

16. Do wszystkich funkcjonariuszy MO i SB, zbiory autora

17. Referat programowy Tymczasowego Komitetu Założycielskiego Związków Zawodowych Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w Warszawie na Ogólnopolski Zjazd Delegatów, maszynopis nie sygnowany, zbiory autora oraz maszynopis sygnowany „por. W. Mikusiński”, IPN BU 0247/1469..

18, Relacja Z. Daciuka, zbiory autora, natomiast Sierański we Wspomnieniach 1983-85 pisze tylko, że „Wybrani po naradzie ustalili, że przewodniczącym będzie Wiktor Mikusiński a jego zastępcami Kazimierz Kolinka i Szybka Edward” maszynopis s.17, i rękopis s. 15.

19. Nagranie magnetofonowe oraz Komunikat nr 1. Warszawa 01.VI.1981r. Od Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Do wszystkich funkcjonariuszy MO i SB !!!. (…) Podpisał Przew. Komitetu Założycielskiego Zw.Zaw. Funkcj. MO W .Mikusiński, zbiory autora

20. Na podstawie 9 kaset magnetofonowych, Komunikatu nr 1 z 1.06.81 i Komunikatu nr 2 z 3.06.81 OKZ ZZFMO, Sprawozdanie z Zebrania POP nr 11 przy Batalionie Patrolowym KSMO Warszawa w dniu 1 czerwca 1981 r. maszynopis Mariana Sadłowskiego, Notatnik Służbowy, dziennik Władysława Dmowskiego, rękopis, Notatki z zebrania 1.06.81, rękopis Stanisława Smolińskiego, Notatki z POP nr 11, rękopis Wojciecha Kołodziejczaka, Wspomnienia 1983-85 I. Sierańskiego, rękopis i maszynopis, zbiory autora.

21. Wydruk z dalekopisu oraz maszynopis telegramu w zbiorach autora, także IPN MSWII 107/848, IPN MSW II 9202. Prawidłowa nazwa komisji brzmiała: Komisja Koordynacyjna do Spraw Umacniania Praworządności i Przestrzegania Porządku Publicznego, była ona organem doradczym Rady Ministrów.

22. W dniu 3 czerwca 1981 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami delegatów środowisk milicyjnych w składzie: przewodniczący delegacji por. Wikor Mikusinski, z-ca przewodniczącego kpt. Edward Szybka, członkowie: ppor. Julian Sekuła, mł. chor. Zdzisław Bruliński,, plut. Bernard Marsiske, plut. Zbigniew Żmudziak, st. szer. Krzysztof Durek z pracownikami Biura Prawnego (…), IPN MSWII 9202.

23. Komunikaty Prezydium OKZ ZZFMO nr 2 - 7, maszynopis, wydruk z dalekopisu, oraz Petycja do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, (…) „Za zebranych delegatów podpisują: Przewodniczący Komitetu Założycielskiego Wiktor Mokusiński, Zastępca Przewodniczącego Edward Szybka, Członkowie: Krzysztof Durek, Bernard Marsiske, Zdzisław Bruliński, Zbigniew Żmudziak, Julian Sekuła” z odręcznym pokwitowaniem „Otrzymałem 3 czerwca 1981 Jan Szczepański”, maszynopis oraz rękopiśmienny projekt, zbiory autora.

24. Protokół ustaleń z rozmów przeprowadzonych w dniach 2 i 5 czerwca 1981 r., z odręcznymi podpisami wszystkich uczestników rozmów, IPN MSWII 9202, IPN MSW II 107/848 oraz wydruki z dalekopisów jednostek MO, zbiory autora.

25. Relacja B. Marsiske: T. Pawłowski Geneza NSZZ Policjantów w Nowym Sączu, W. J. Mikusiński Milicjant w opozycji, op.cit., relacja K. Durka, oraz Komunikat TKZ ZZFMO woj. lubelskiego z 11.06.1981 r., zbiory autora.

26. Lista obecności członków Komitetu ZZFMO, Warszawa 6.06.81 r., zbiory autora.

27. Notatki z rozmów, zbiory autora.

28. Komunikaty nr 4,5,6,7 OKZ ZZFMO, IPN MSW II 107/848 oraz zbiory autora.

29. Decyzja Nr 0032/81 Kierownictwa Sztabu MSW z dn.8.06.1981 r. oraz relacja K. Durka (zbiory autora)

30. Telegram bez numeru od: komendy głównej MO do komend wojewódzkich i jedn. terenowych MO, wydruk z dalekopisu oraz relacja K. Durka, biory autora.

31. Komunikat specjalny, Warszawa 9.06.1981 r., podpisał wiceprzewodniczący OKZ ZZFMO E. Szybka, wiceprzewodniczący OKZ ZZFMO K. Kolinka, sekretarz K. Durek, wydruk z dalekopisu i maszynopis, zbiory autora.

32. Osiem list delegatów z nazwiskami i podpisami (zbiory autora).

33. Meldunek mjr W. Kaczyńskiego z Wydziału Inspekcji KSMO i Notatka Służbowa, nie sygnowana, IPN MSWII9202

34. Kaseta magnetofonowa z nagraniem zjazdu, zbiory autora, oraz dokumenty jw.

35. Protokół z posiedzenia Plenum OKZ ZZFMO, Emerytów i Rencistów odbytego w dniu 9.06.81 r. o godz. 15.30, IPN 0247/1469.

36. Notatka Informacyjna z dn.23.09.1981r. komisji Wydziału Kadr, IPN 0222/580, Wniosek dot. Internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce Mikusiński Wiktor… wrzesień 1982 r., Notatka służbowa z 25.09.81 r. por. J. Skóry z Wydz.III-1 KSMO, akta postępowania przygotowawczego IIDS 227/81 w sprawie „najścia obiektu sportowego”, IPN Bu 576/55 , W. J. Mikusiński Po prostu zwolniono z pracy, Tygodnik Solidarność z 4.12.1981 r.

37. Optymista z ZZFMO (pseudonim) Wspomnienie na święto milicji, „Przegląd”, Pismo Wydawnictwa im. Konstytucji 3 Maja, nr 10 wojenny, październik 1982 r.

38. Wpis w rejestrze Sądu Wojewódzkiego, kopia wniosku z pieczęcią Biura Podawczego, wniosek w formie ulotek, zbiory autora.

39. Pismo Sądu Wojewódzkiego z 12 czerwca 1981 r. do Komitetu Założycielskiego ZZFMO ul. Stalingradzka 30, zbiory autora

40. Relacje K. Durka, E. Kocha, L. Posyniaka i J. Zborowskiego, którzy z Sierańskim samochodem objechali miejscowości, w których mieszkali członkowie nowego komitetu oraz uchwała i wniosek z pieczęcią Biura Podawczego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, zbiory autora, a także wpis w rejestrze Sądu Wojewódzkiego

41. Ulotka bez tytułu, datowana Warszawa dnia 30 sierpnia 1981 r. , sygnowana Przewodniczący Ireneusz Sierański i Viceprzewodniczący ds. Emerytów i Rencistów Mirosław Bzdyra, druk offset A4, w katalogu autora oznaczona T11, zbiory autora.

42. Dokumenty KK „S” i I KZD „S” Archiwum Ośrodka KARTA, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” Posiedzenie w dniach 1-12 grudnia 1981 r ,Archiwum Solidarności, Nowa 1986, relacje, Z. Bujaka, A. Celińskiego, J. Chmielewskiego, M. Gila, S. Handzlika, A. Milczanowskiego, J. Onyszkiewicza, G. Przybylskiej - Wendt, L. Wałęsy, J. Węglarza, zbiory autora.

43. Notatka ze spotkania prof. J. Szczepańskiego w dniu 24.06.81 r., Komisja do Kontroli Porozumień(…) s.184, Archiwum Sejmu.

44. Dokumenty Rady Państwa, Archiwum Kancelarii Prezydenta, protokoły Komisji Sejmowych ,Archiwum Sejmu, protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR, mkf,, Archiwum Akt Nowych.

45. Protokół z posiedzenia Kierownictwa MSW 27.05.81 godz.9,20 - 10,34 oraz Notatka z posiedzenia Kierownictwa MSW z 27.05.81 AB-IX-01281/81Tajne,

46. Materiały postępowania przygotowawczego 2Ds 227/81, IPN BU 576/55

47. Dziennik obozowy, zbiory autora.

48. M. Fałkowski Biznes patriotyczny - historia wydawnictwa CDN, ECS 2011, hasło w Encyklopedii Solidarności, W. J. Mikusiński Milicjant w opozycji, Karta nr 35/2002, relacje redaktorów „Godności” M. Jankowskiego, W. Grudzińskiego, J. Demineta, zbiory autora.

49. SOR „Pismo”, IPN 0256/636

50. Notatka z 29.09.83, k.77, z 5.10.83,k.88, SOR „Pismo”

51. Notatki, tajne spec. znaczenia, k.34 i 36, SOR „Pismo”

52. Notatka z 18.01.1984, k.113 SOR „Pismo”

53. Wyciąg z informacji operacyjnej TW Maks z 8.07.1983 r., k.35, SOR „Pismo”.

54. Propozycja dotycząca likwidacji nielegalnej struktury(…)k.115, SOR „Pismo”.

55. Meldunek operacyjny z 27.03.84. k.21, SOR „Pismo”.

56. Relacje J. Letkiego, R. Maja, W. Marcinkiewicza i A. Kubiaka, zbiory autora.

57. Relacje E. Kocha, J. Zborowskiego i E. Szybki, zbiory autora.

58. Komunikat nr 2 z 3.06.1981 r. maszynopis, wydruk z dalekopisu, zbiory autora, skład podałem na s.9, przyp.20.

59. Patrz przypis 22 i 23.

60. Notatki z rozmów oraz Komunikat Prezydium OKZ ZZFMO nr 7 z 7.06.81 r. sygnowany Przewodniczący Ogólnokrajowego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Wiktor Mikusiński, relacje E. Kocha i T. Pabińskiego, zbiory autora.

<61. Str.10, przyp.23 i zał. nr 5./p>

62. Rozpoznaję nazwiska występujące w Wykazie Imiennym Dep. Kadr MSW (z października 1982) IPN BU 0222/580 oraz z odręcznej listy uczestników zebrania informacyjnego represjonowanych b. milicjantów zorganizowanego przez KGP w 1990 r., na którą, oprócz byłych działaczy związkowych z 1981r., wpisywali się także zwolnieni dyscyplinarnie w innym czasie, którzy pod tym pretekstem chcieli wrócić do służby. W swoich publikacjach rozróżniam zwolnionych za działalność związkową od zwolnionych z innych przyczyn, a podstawowym źródłem są telegramy komendantów wojewódzkich do KGMO i MSW o podjętych decyzjach.

<63. Komunikat, Warszawa dnia 25.09.1981 r. podpisany Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Ireneusz Sierański, maszynopis, zbiory autora.

64. Lista członków akcji prot., relacje uczestników, zbiory autora oraz akta postępowania przygotowawczego II Ds. 227/81 w sprawie najścia obiektu sportowego. Nazwisko Wiktor Mikusiński jest wymienione w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez WKS „Gwardia” i w zeznaniach świadków.

65. Karencja na wyjazdy zagraniczne na Zachód dotyczyła także funkcjonariuszy, którzy odchodzili na emeryturę lub kończyli służbę w inny sposób. Zgodę wydawał komendant wojewódzki MO.

66. IPN 0754/95, IPN 01326/1695 mkf

67. IPN 020/878